Onze algemene voorwaarden

Als je je opgeeft voor een training of cursus bij communicatieschool.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met communicatieschool.nl

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

communicatieschool.nl
Asterweg  20N
1031 HN Amsterdam

info@communicatieschool.nl

KVK: 82830428

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen communicatieschool.nl en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als communicatieschool.nl en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming

De overeenkomst tussen communicatieschool.nl en opdrachtgever komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en communicatieschool.nl,
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier,
 • ofwel door een schriftelijke bevestiging van communicatieschool.nl aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding.
 • De opdrachtgever die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt.
 • Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5 – Training

communicatieschool.nl spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training. Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. communicatieschool.nl zal dat gebruiken om de trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.

 • communicatieschool.nl behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.

Artikel 6 – Betaling

6.1 training

 • Voor online training zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof.
 • Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt communicatieschool.nl zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 • Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.
 • De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan communicatieschool.nl te melden.
 • In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft communicatieschool.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Annulering

7.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever of cursist kan de cursus schriftelijk of per e-mail annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door communicatieschool.nl. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

7.2 Annulering bij in-companyopdracht

De opdrachtgever kan het in-company traject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-company – Kosten voor opdrachtgever

 • meer dan 4 weken voor het begin van de cursus: geen kosten
 • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de cursuskosten
 • minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij communicatieschool.nl aanmelden.

7.3 Bedenktijd

Bij inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen en vervalt bij het eerste lesmoment.

Artikel 8. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan communicatieschool.nl overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door communicatieschool.nl geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan communicatieschool.nl kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 10 –  Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen communicatieschool.nl toe.
 • Alle door communicatieschool.nl in het kader van de training of event aan de opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens communicatieschool.nl verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij communicatieschool.nl daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 11 – Online account

 • Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan een online training dient de opdrachtgever een account aan te maken op de website van communicatieschool.nl
 • Voor deelname aan de training geeft de opdrachtgever toestemming aan communicatieschool.nl om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 • Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 • Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.

Opgesteld te Amsterdam, 1 mei 2023.